Vyšla nová kniha na téma rozdílů v odměňování žen a mužů

Křížková, A., Pospíšilová, K., Maříková, H., Marková Volejníčková, R. Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR. Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů. 1. Praha: MPSV, 2018. ISBN 978-80-7421-162-1. Dostupné z: http://www.rovnaodmena.cz/?page_id=1298

Studie se zaměřuje na analýzu nerovností v odměňování žen a mužů od roku 2002 do roku 2016, tj. na zjištění faktorů, které přispívají k těmto nerovnostem. K analýze jsou využívána data z Informačního systému o průměrném výdělku, kde ale chybí informace o rodičovství.
ČR je zemí s jednou z nejvyšších úrovní nerovností v odměňování žen a mužů na stejné pracovní pozici u stejného zaměstnavatele (tzn. tento rozdíl je 11 % v neprospěch žen na rozdíl od zemí západní Evropy, kde je to nejvýše v průměru okolo 5 %).
Trh práce v ČR se stále více rozděluje na pracoviště s vysokými mzdami, kde převládají muži, a na pracoviště s nízkými mzdami, kdy dominují ženy. „Dobré zaměstnání“ (se mzdou vyšší než dvě třetiny mediánu mezd v ČR, na plný úvazek, a se smlouvou na dobu neurčitou) má jen 57 % žen, ale 65 % mužů. Segregace do jednotlivých kategorií zaměstnání má na svědomí pouze asi čtvrtinu mzdového rozdílu mezi muži a ženami. Také čtvrtinu mzdového rozdílu způsobuje segregace žen a mužů do různých pracovišť. Kohortní analýza poukazuje na silnou penalizaci žen z důvodu mateřství. Největší rozdíl v odměňování podle vzdělání nacházíme mezi vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými muži a ženami, týká se i rozdílu mezd za stejnou práci na stejném pracovišti (10 %).
V roce 2016 dosahoval průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů ve věku 25-55 let cca 26 %. Rozklad genderového rozdílu v odměňování Blinder-Oaxaca metodou ukázal, že 11 procentních bodů z 26% genderového rozdílu v odměňování můžeme vysvětlit pomocí faktorů, které máme v datech k dispozici. Zbylých 15 procentních bodů představuje nevysvětlenou část (tedy efekty faktorů, které nejsou v datech k dispozici a efekt přímé či nepřímé diskriminace). Rozdíly v individuálních pozicích a charakteristikách mužů a žen jako je vedoucí pozice, plný úvazek, vzdělání, věk atd., se na vysvětlené části i nevysvětlené části podílejí jen zcela minimálně. V obou případech hrají největší roli charakteristiky firem/pracovišť.

Soubory: 

Sdílet