Vyšel nový článek v Sociologickém časopise

Hašková, H., Křížková, A., Pospíšilová, K. Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2018, 54(2), 171-197.  Dostupné z: doi: 10.13060/00380288.2018.54.2.398. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/194-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2018/3794

Abstrakt:

Článek kriticky zhodnocuje možnost aplikace meziskupinové intersekcionální perspektivy v kvantitativním výzkumu a tím přispívá jednak k prohloubení znalostí o zdrojích nerovností, souvisejících s šancí na nezaměstnanost v ČR, a jednak k diskusi přínosů a limitů využití intersekcionálního přístupu ve výzkumu sociálních nerovností. Na příkladu analýzy dat EU-SILC kombinujeme aditivní a multiplikativní (intersekcionální) přístup ke zkoumání nezaměstnanosti v ČR. Aditivní model binární logistické regrese je doplněn modely binární logistické regrese s interakcemi. Cílem je identifikace faktorů a sociálních pozic vyplývajících z jejich vzájemného působení, které ovlivňují šanci na nezaměstnanost. Analýza prokázala, že jeden zdroj nerovností může mít v interakci s dalšími zcela jinou souvislost se šancí na nezaměstnanost než jednotlivě, jako v případě pohlaví a rodičovství, a spoluutvářet tak pro různé populace odlišné sociální pozice. Mateřství, otcovství a nezatížení péčí o malé dítě u muže nebo naopak ženy navíc vytvářejí specifická z(ne)výhodnění v závislosti na charakteru zaměstnání.

Sdílet