Abstrakt projektu Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních nerovností ...

Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Doba řešení projektu: 2015–2017

Hlavním cílem projektu “Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních nerovnost a dopadů ekonomické krize na zaměstnanost” bylo přinést a rozvinout intersekcionalitu jako teoretický a metodologický nástroj do české sociologie a použít tento přístup ke zkoumání současných dynamických procesů v české společnosti. Tento cíl byl naplněn propojením teoretického a smíšeného metodologického přístupu a také cíleným rozvíjením vědecké diskuse nad možnostmi využití intersekcionálního přístupu v české sociologii. Výzkumný tým provedl analýzu politik, sekundární kvantitativní analýzu datových souborů z dotazníkových šetření pracovních a životních podmínek a na základě těchto výsledků vybral skupiny populace na průsečíku znevýhodnění se zaměřením zejména na přístup k zaměstnání a pracovní podmínky. Kvalitativní výzkum zaměřený na strategie zvládání ohrožení na trhu práce těchto vybraných skupin zahrnoval 144 hloubkových rozhovorů a 6 ohniskových rozhovorů s těmito skupinami populace na průsečíku znevýhodnění (a zvýhodnění): ženy s malými dětmi, vracející se do práce po rodičovské; mladí Vietnamci, žijící v ČR; sebezaměstnaní muži a ženy; ženy a muži s tělesným handicapem a zdravotní znevýhodnění.

                Zjistili jsme, že refamilizační process, který určoval institucionální nastavení a neformální normy mateřství, měl dlouhodobé dopady na zhoršení přístupu žen ke stálému zaměstnání, které by odpovídalo jejich kompetencím. Matky, vracející se na trh práce po dlouhé rodičovské nebo ženy s jinými pečovatelskými závazky jsou postupně uzavírány na sekundárním trhu práce a omezeny na prekérní práci, která se stává pro některé skupiny jedinou alternativou nezaměstnanosti. Mladí Vietnamci, kteří přišli do ČR jako malé děti, nebo se zde narodili, volí strategie získávání co nejvyššího kulturního kapitálu, zejména dosahování co nejvyššího vzdělání v prestižních oborech, s cílem vyhnout se potenciálnímu znevýhodnění a pasti “migrantských zaměstnání” jejich rodičů. Zacházení s lidmi s tělesným handicapem ze strany zaměstnavatelů je experty a expertkami hodnoceno jako statistická diskriminace způsobená nezkušeností se zaměstnáváním této skupiny. Také jsme zjistili, že na určitých průsečících znevýhodnění je využívána strategie sebezaměstnávání pro zpochybnění nebo překonání rasových/etnických a genderových hierarchií. Využili jsme nové metodologické postupy pro aplikaci intersekcionální perspektivy do výzkumu sociálních nerovností. Přesněji jsme vytvořili modely založené na určování vlivu nejen jednotlivých proměnných na zkoumaný fenomén, v našem případě nezaměstnanost, ale také na určování dopadu interakcí proměnných a jejich konkrétních kategorií. Tato analýza a praktická ukázka jejího využití zahrnovala i diskusi přínosů a limitů tohoto výzkumného přístupu.

                Kontinuálně v průběhu projektu byla rozvíjena akademická debata o intersekcionálním přístupu a jeho využití v české sociologii. Na začátku projektu byla vytvořena tato webová stránka projektu a v průběhu tří let projektu na ní byly publikovány průběžné výsledky projektu a důležité informace. PhDr. Alena Křížková, Ph.D. a PhDr. Hana Hašková, Ph.D. v současnosti spolueditují tématický blok v časopise Gender a výzkum/Gender and Research (Jsc) nazvaný “Intersekcionální perspektiva ve výzkumu sociálních nerovností”, jehož publikace je plánována na rok 2018. 11. prosince 2017 byla uspořádána mezinárodní konference “Interskecionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností”, jejímž cílem bylo diskutovat využitelnost intersekcionálního přístupu v české sociologii.

                V průběhu projektu byla rozvíjena mezinárodní spolupráce s akademickými institucemi ve 13 zemích. “Comparative organisation inequalities newtork” (COIN), do které byla řešitelka projektu přizvána, je vedena Prof. Donald Tomaskovic-Devey from University of Massachusetts, Amherst a je založena na komparativní analýze propojených dat o zaměstnavatelích a zaměstnancích (https://www.umass.edu/coin/). V rámci této sítě jsou prováděny komparativní i více tematicky zaměřené publikace. Spolupráce s kolegy z Arizona State University na kvalitativním komparativním výzkumu sebezaměstnaných mužů a žen v ČR a US už má své významné publikační výsledky a další publikace jsou podány k publikaci nebo dokončovány.

Informace o projektu a jeho výstupech, které budou dále postupně publikovány, budou i nadále zveřejňovány na této webové stránce projektu.

 

Sdílet